Građani traže referendum za slučaj GALEB

Objavljeno 30.09.2019 - Vijesti

Građani traže referendum za slučaj GALEB

Građani Rijeke ne žele biti žrtve političke trgovine te ne žele da se niti počne sređivati brod Galeb za preko 100 milijuna kuna jer toga novca jednostavno nema i postoje drugi prioriteti. Građani traže od Obersnela, SDPa i Liste za Rijeku da shvte da u ovome gradu postoje građani kojima je dosta neuređenog priobalja, traljavnih prostornih planova, raspadnutih kazališta, zabavnih centara, smrada na polovici Rijeke od smetlišta, neurđenih parkirališta, skupih grijanja te rastrošnosti za skupe projekte poput EPK, preveliki broj zaposlenih u Gradu, prevelike plaće zaposlenih, trošenje milijuna na održavanje SDPove televizije Kanal RI s lošim programom i jednostavno lošeg vođenja grada.
Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o lokalno] I područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07. 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), a u svezi s člankom 4. Zakona o referendumu I drugim oblicima osobnog sud)elovan)a u obavljanju državne vlasti i lokalne I područne (regionalne) samouprave (NN 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16, 73/17), na temelju članka 32. stavka 3. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” bro] 24/09, 11/10 i 5/13 iI “Službene novine Grada Rijeke” bro] 7/14, 12/17, 9/18 I 11/18 pročišćeni tekst) te na temelju članka 84. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ bro) 29/09, 14/13, 22/13-Ispravak I 25/13-pročišćeni tekst I “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17 I 14/18) podnosimo prijedlog za raspisivanje lokalnog referenduma s referendumskim pitanjem, kako slijedi: I // I
Jeste Li za to da se raskinu ili otkažu svi ugovori koji obvezuju Grad Rijeku na financirale troškova rekonstrukcije i opremanju motornog broda Galeb iz vlastitih sredstava?

ZA PROTIV
Obruloženje
27. travnja 2017. godine potpisani su Posebni Wjeti Ugovora o dod)eli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i lnvesticljskih fondova u financijskom razdoblju 2014. -2020. (dalje: Ugovor) između Ministarstva regionalnog razvoja I fondova Europske unije kao upravljačkog tijela, Središnle agencije za financiranje i ugovaranje programa i Projekata Europske unije kao Posredničkog tijela razine 2 te Grada RIjeke kao korisnika bespovratnih sredstava iz Fondova.
Predmet Ugovora je d0d18|a bespovratmh sredstava korisniku u svrhu provedbe projekta “Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine”.
ugovorom je usaglašeno da se dio sredstava za financiranje projekata osigurava iz Fondova bespovratno, a za preostali dio se Grad Rijeka obvezao financirati iz vlastitih sredstava. Temeljem Ugovora i pripadajućih dodataka Ugovoru Grad Rijeka ima pravo na 32.761.756,55 kn bespovratnih sredstava u svrhu rekonstrukcije i opremanja motornog broda Galeb kao broda muzeja. Na javnom natječaju za rekonstrukciju i opremanje motornog broda Galeb najjeftinija ponuda za navedeno iznosila je 58.572.773,64 kn (PDV uključen). Obznrom je iz navedenog razvidno da Grad Rijeka mora iz vlastitih sredstava za rekonstrukciju i opremanje motornog broda Galeb izdvojiti minimalno gotovo 26 milijuna kuna te obzirom su još nepoznati odnosno nereaino utvrđeni godišnji troškovi održavanja motornog broda Galeb (za koje primjerice nisu predviđeni troškovi osiguranja) smatramo nerazumnim u ovoj visni opteretiti proračun Grada Rijeke za predviđenu svrhu.
Dodatno, sukladno Ugovoru članak 2., stavak 2.4. razdobje unutar kojeg mora nastati izdatak za rekonstrukciju i opremanje motornog broda Galeb, a da bi bio prihvatljiv za financiranje iz bespovratnih sredstava Fondova, je najkasnije do 01. lipnja 2020. godine. Svi stručnjaci za rekonstrukciju brodova s kojima su predlagatelji stupili u kontakt suglasni su da se do 01. lipnja 2020. godine u svrhu rekonstrukcije motornog broda Galeb može obaviti samo manji dio radova, stoga će i iznos povučenih bespovratnih sredstava iz Fondova za motorni brad Galeb u konačnici vrlo vjerojatno biti značajno niži od ugovorenog.
Slijedom svega navedenog predlaže se raspisivanje lokaInog referenduma s referendumskim pitanjem gore naznačenim.

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u